• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin Tax Free

Tax Free

1. Polski

2. English

3. Deutsch

4. Российский

5. УкраїнськийPolski

W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty* (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. PODRÓŻNY** uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE***, nabywa prawo do zwrotu**** podatku VAT.

Serwis internetowy, w którym się właśnie znajdujesz, jest częścią Systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”.


PODRÓŻNY


Jeżeli planujesz wywieźć towar zakupiony na terenie Unii Europejskiej przez przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej, możesz wstępnie zarejestrować w Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych, TWOJE imienne dokumenty TAX FREE, które przedstawisz na granicy organom celnym wraz z wywożonym towarem.

Zarejestrowany w ten sposób przez CIEBIE dokument, trafia bezpośrednio do jednostki celnej granicznej. Dzięki temu, czas odprawy celnej związanej z potwierdzeniem wywozu TWOJEGO towaru zmniejsza się do niezbędnego minimum. Funkcjonariusz celny pobierając TWÓJ uprzednio zgłoszony dokument z Systemu, weryfikuje zgodność towaru oraz TWOJE dane z imiennym dokumentem TAX FREE, po czym potwierdza wywóz.

W celu przyspieszenia odprawy celnej, wypełnij pola formularza oznaczone na biało, danymi z TWOJEGO imiennego dokumentu TAX FREE otrzymanego od Sprzedawcy przy zakupie towaru. Potwierdź zapoznanie z Regulaminem Serwisu oraz przepisz trzy wygenerowane losowo czarne znaki. Jeżeli którekolwiek z pól zostało wypełnione nieprawidłowo, będzie ono podświetlone na czerwono i zostaniesz poproszony o jego korektę.

W przypadku posiadania kilku dokumentów TAX FREE o różnych numerach lub wystawionych przez różnych Sprzedawców, formularz należy wypełnić dla każdego z nich osobno.
* Dokument, o którym mowa w art. 128 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zmianami).

** Zgodnie z obowiązującymi przepisami - zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zmianami) - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

*** Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz.362) w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

**** Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Wróć do początku


English


TAX FREE documents* accompanying goods exported from the customs territory of the European Union, are processed in the System TAX FREE for Tourists. Confirmation of export of goods by customs authorities on the TAX FREE*** document at the border crossing point, gives the TRAVELER** the right to get a VAT refund****.

This Internet service is a part of the system TAX FREE for Tourists.


The traveler


If you’re planning to bring out goods bought on the territory of the European Union through border crossings of the Republic of Poland, you can preliminarily register in the System TAX FREE for Tourists YOUR TAX FREE documents that you will present at the border to the customs authorities together with exported goods.

The document registered in this way is sent directly to the customs border point. This allows to minimize the time for customs clearance connected with confirmation of exporting YOUR goods. The customs officer downloads YOUR document declared previously in the System and verifies conformity of goods with your data and TAX FREE document, and then confirms export.

In order to make customs control faster, fill in white boxes of the form with data from YOUR TAX FREE document given by the seller when purchasing goods. Confirm your acquaintance with Terms of Service and copy three black randomly created characters. If any of the boxes was filled in incorrectly, it will be highlighted in red and you’ll be asked for its correction.If you have more than one TAX FREE document with different numbers or issued by different Sellers, a separate form should be filled in for each document.
* Document mentioned in art. 128 par. 2 of the Act of 11 March, 2004 on Tax on Goods and Services(Journal of Laws no. 54 item 535 as amended).

** According to the regulations in force- the Act of 11 March, 2004 on Tax on Goods and Services (Journal of Laws no. 54 item 535 as amended) – only travelers who are natural persons, not having their place of permanent residence on the territory of the European Union, are authorized to get refund on tax on goods and services, paid on goods purchased in Poland. Therefore, tax refund can be made only for the traveler living In the third country.

*** The traveler can demand a refund of tax paid on purchased goods if the minimum total value of shopping, together with tax, shown in TAX FREE document issued by the seller, is 200 PLN - regulation of the Minister of Finance of 28 March 2011 ( Journal of Laws no. 68 item 362) on minimal total value of shopping, where the traveler can demand refund tax on goods and services.

**** Tax refund can be made when the traveler brings out bought goods in intact condition in his personal luggage, from the territory of the European Union, not later than the last day of the third month after the month of purchase, and customs office confirmed export of goods on the TAX FREE document issued by the seller.

Back to top


Deutsch


Im System „die Erstattung von Mehrwertsteuer für die Reisenden” werden namentliche Dokumente* ( so genannt TAX FREE) verarbeitet, die die ausser dem Gebiet von der Europäischen Union ausgeführten Waren begleiten. Der Reisende**, der die an der Grenze von den Zollbehörden bestätigte Ausfuhr von der Ware gemäss mit dem Dokument TAX FREE bekommt***, erwirbt das Recht auf die auf die Erstattung von Mehrwertsteuer****.

Der Internetservice, in dem du dich gerade befindest, ist ein Teil des Systems „die Erstattung von Mehrwertsteuer für die Reisenden“.


Der Reisende


Wenn du die auf dem Gebiet von der Europäischen Union eingekaufte Ware planst, über die Übergänge von Polen auszuführen, kannst du einleitend im System „die Erstattung von Mehrwertsteuer für die Reisenden“ DEINE namentlichen Dokumente TAX FREE registrieren. Diese Dokumente zusammen mit der ausgeführten Ware stellst du den Zollbehörden an der Grenze vor.

Das auf diese Weise von dir registrierte Dokument wird direkt in die Grenzzolleinheit eingeliefert. Aus diesem Grund wird die Zeit der Zollabfertigung auf unentbehrliches Minimum verkürzt. Es geht hier um die Zollabfertigung, die mit der Bestätigung der Ausfuhr von DEINER Ware verbunden ist. Während der Zollbeamte aus dem System DEIN vorher angemeldete Dokument entnimmt, überprüft er die Übereinstimmung der Ware und DEINE Angaben mit den namentlichen Dokumenten TAX FREE. Danach bestätigt der Zollbeamte die Ausfuhr.

Zwecks der Beschleunigung von der Zollabfertigung fülle die mit der weissen Farbe bezeichneten Felder aus! Diese Felder sollst du mit den Angaben aus dem Dokument TAX FREE ausfüllen, das du vom Verkäufer beim Einkauf der Ware bekommst hast. Bestätige das Kennenlernen mit der Ordnung vom Service und schreibe drei ausgelost generierte schwarze Zeichen ab. Wenn irgendein von den Feldern unrichtig augefüllt wurde, wird es rot beleuchtet werden. Damals wirst du um seine Korrektur gebeten werden.

Im Zufall des Besites einiger Dokumente TAX FREE mit den anderen Nummern oder in der Situation des Besitzes der von den anderen Verkäufern ausgestellten Dokumente soll man das Formular für jedes von ihnen separat ausfüllen.
* Das Dokument, von dem im Artikel 128 des Abschnittes 2 des Gesetzes vom 11 März 2004 über die Mehrwertsteuer die Rede ist (der einheitliche Text das Gesetzblatt Nummer 177 von 2011 Jahr, Position 1054 mit den späteren Änderungen).

** Gemass den geltenden Vorschriften, die im Gesetz vom 11. März 2004 über die Mehrwertsteuer enthalten sind (der einheitliche Text das Gesetzblatt Nummer 177 von 2011 Jahr, Position 1054 mit den späteren Änderungen) – das Recht auf den Erhalt der Erstattung von Mehrwertsteuer, die während des Erwerbes der Waren in Polen bezahlt wurde, haben ausschliesslich die Reisenden als die natürlichen Personen, die keinen ständingen Aufenthalt auf dem Gebiet von der Europäischen Union besitzen. Die Erstattung der Steuer kann also nur solcher Reisende bekommen, der im Drittland wohnt.

*** Der Reisende kann die Erstattung der während des Erwerbes von den Waren bazahlten Steuer verlangen. Die Erstattung der Steuer folgt, wenn der Betrag vom gesamten Wert der Einkäufe zusammen mit der Mehrwertsteuer mindestens 200 PLN beträgt. Dieser Betrag soll aus dem namentlichen Dokument folgen, das der Verkäufer ausstellt. Über diese obengenannte Situation spricht die Verordnung des Finanzministers vom 28. März 2011 ( das Gesetzblatt Nr 68, Pos. 362) in der Sache des minimalen gesamten Wertes von den Einkäufen, an dem der Reisende die Erstattung der Mehrwertsteuer verlangen kann.

**** Die Erstattung der Steuer kann folgen, wenn der Reisende die im persönlichen Gepäck in unversehrtem Zustand ausser dem Gebiet von der Europäischen Union in der bestimmten Zeit eingekauften Waren ausführt. Die Ausfuhr der Waren soll nicht später als am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat folgen, in dem der Reisende den Einkauf gemacht hat und das Zollamt die Ausfuhr der Waren auf dem vom Verkäufer ausgestellten Namensdokument bestätigt hat.

Zurück


Российский


Эта система обрабатывает личную информацию* (так называемые «TAX FREE») сопутствующую товарам, экспортируемым из таможенной территории Европейского союза. После получения подтверждения на одном из пограничных переходов путешественник** имеет возможность возместить часть суммы, потраченной на покупку товара.

Данный сервис является частью системы возврата НДС для туристов.


ПУТЕШЕСТВЕННИК


Здесь вы имеете возможность предварительно зарегистрироваться в системе возврата НДС, вывозя товары,приобретённые на территории Европейского Союза, через пункты пропуска Польской Республики.

Документы, оформленные таким образом, будут направлены прямо на выбранный вами пограничный переход. Благодаря этому время таможенного оформления товара сократиться до необходимого минимума. Сотруднику таможни останется только найти ваше заявление, осмотреть товар и проверить удостоверение личности и подтвердить вывоз.

Для того, чтобы зарегистрироваться в данной системе необходимо занести данные ваших документов TAX FREE в поля, отмеченные белым цветом.

После чего подтвердите ознакомление с правилами сайта и введите три чёрных символа из защитного кода. Если какое-то из полей было заполнено неправильно — система отметит его красным цветом и предложит исправить ошибку.

Если вы хотите оформить возврат налогов с нескольких товаров, с разными номерами, полученных от разных коммерсантов — необходимо заполнить электронную форму для каждого из них.Благодарим за сотрудничество.
* докумет который указан в статье. 128. пункт 2 Закона от 11 марта 2004 года налог на товары и услуги (ЗД № 177 с 2011 г. Пункт 1054 с поправками).

** В соответствии с действующими правилами - содержащиеся в Законе от 11 марта 2004 года Налог на товары и услуги ( ЗД № 177 с 2011 г. Пункт 1054 с поправками) - право получить возврат налога на товары и услуги покупены в Польше, имеют только путешественники, физические лица, не имеющие постоянного места жительства на территории Европейского союза. Таким образом возврат налога возможен только гражданом проживающим в третьем государстве.

*** Путешественник может получить возврат налога на покупку товаров, если стоимости товаров, введенный пользователем, в один документ, не может быть менее чем 200 злотых.- Постановление министра финансов от 28 марта 2011 года (Законодательный вестник № 68, пункт.362) по делу на минимальной общей стоимости покупок, на которые путешественник может запросить возврат налога на товары и услуги.

**** Возврат налога возможен, если путешественник вывез в личном багаже приобретенные товары в целом из территории Европейского союза но не позднее, чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцом, в котором вы сделали покупкуи таможня подтвердила вывоз товара на личном документе путешественника, выданным поставщиком.

Назад


Український

У Системі "Повернення ПДВ для фізичних осіб перетинаючих кордон" проводиться обробку виставлених на Ваше ім’я товаросупроводжуючих документів* (т. зв. «TAX FREE») на товари, які вивозяться за межі митної території Євросоюзу. Особа**, яка перетинає кордон, отримавши на кордоні посвідчення митних органів про вивезення товару за кордон згідно з документом TAX FREE***, набуває право на повернення**** ПДВ.

Інтернет-сервіс, в якому Ви зараз знаходитесь, є частиною Системи «Повернення ПДВ для фізичних осіб перетинаючих кордон».


Фізична особа перетинаюча кордон


Якщо Ви запланували вивезти товар, придбаний в Європейському Союзі через пункти пропуску на українсько-польскому кордоні, можете попередньо зареєструвати в Системі «Повернення ПДВ для фізичних осіб перетинаючих кордон» виставлені на Ваше ім’я документи TAX FREE, які Ви пред’явите на кордоні митним органам разом з товаром, який Ви вивозите.

Зареєстрований таким чином Вами документ, потрапляє безпосередньо до митної одиниці на кордоні. Завдяки тому, час митного оформлення пов'язаний з підтвердженням вивезення Вашого товару обмежується до необхідного мінімуму. Митник, завантаживши документ, який Ви попередньо заявили в Системі, перевіряє тотожність товару та ваших даних з виставленим на Ваше ім’я документом TAX FREE, після чого посвідчує вивезення товару.

Щоб прискорити митне оформлення, заповніть, будь ласка, графи формуляра, які позначені білим кольором, даними наявними в виставленому на Ваше ім’я документі TAX FREE, отриманому від продавця підчас придбання товару. Підтвердіть, що Ви ознайомленні з Регламентом сервісу та перепишіть три випадково утворені чорні символи. Якщо будь-яка графа була заповнена неправильно, її буде позначено червоним кольором і з'явиться запит про її корекцію.

Якщо у Вас є декілька документів TAX FREE з різними номерами або отриманих від різних Продавців, формуляр слід заповнити для кожного з них окремо.
* Документ, про який згадано у статті 128 пункт 2 закону від 11 березня 2004 року про податок на товари та послуги (консолідована версія Урядовий Вісник РП № 177 від 2011 року, позиція 1054 з подальшим внесенням змін).

** Відповідно до чинних положень, встановлених законом від 11 березня 2004 року про податки на товари та послуги (консолідована версія Урядовий Вісник РП № 177 від 2011 року, поз. 1054 з подальшим внесенням змін) -право отримати повернення ПДВ, заплаченого підчас придбання товарів у Польщі, належить виключно фізичним особам, які не мають постійного місця проживання на території Європейського Союзу. Отже ПДВ може бути повернено тільки фізичним особам проживаючим у третій країні.

*** Особи перетинаючі кордон можуть вимагати повернення ПДВ за придбані товари, якщо загальна вартість закупівель разом з ПДВ, яка випливає з документа виданого одним продавцем, становить не менше 200 злотих. - Розпорядження Міністра Фінансів від 28 березня 2011 (Урядовий Вісник РП № 68, поз. 362) про мінімальну загальну вартість закупівель, за якої фізична особа яка перетинає кордон, може вимагати повернення податку на товари і послуги.

**** Податок може бути поверненим, якщо особа вивезе в особистому багажі придбані товари в непорушоному стані за межі Європейського Союзу не пізніше, ніж в останній день третього місяця після місяця закупівлі та митниця посвідчила вивезення товарів на особистому документі, виданому продавцем.

Назад